logo bg

За проекта

Проект„Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите“, наричан за краткост „ГИС Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.http://www.ngogrants.bg/

Продължителността му е 1 година - от 12.02.2014 до 12.02.2015 г.
Проектът се изпълнява от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) в партньорство с Норвежката агенция по околна среда (Miljødirektoratet), като така се продължава съществуващото сътрудничество между БФБ и Департамента за управление на природата (сега част от Miljødirektoratet).
Проектът е на стойност от 49 438 евро, 44 348 евро от които са безвъзмездна финансова помощ по Програмата за подкрепана НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и 5090 евро са собствен принос на партньорите по проекта.

Проектът е насочен основно към младежите (студенти от специалности, свързани с природни науки, но не само), неправителствени организации, работещи в сферата на опазване на природата, както и всички активни граждани – хора с отворено съзнание към проблемите на природоопазвавнето - бъдещите потребители на обществено-достъпните резултати от проекта.

Целта на проекта е да повиши застъпническата  и наблюдаваща роля на НПО, младежи и граждани в сферата на устойчивото пространствено развитие като подпомогне изграждането на връзка между основни умения за работа с ГИСи застъпничество и мониторинг за политики за устойчиво развитие. 
Изпълнението на проекта ще осигури обществен достъп до пространствени данни и повишаване на капацитета за застъпничество  и мониторинг в сферата на опазване на природата с помощта на ГИС чрез:Инвентаризация и обработка на пространствени данни на БФБ и въвеждането им в единна, добре структурирана пространствена база-данни;
Изграждане на уеб платформа за публичен достъп до пространствената база-данни на БФБ;
Провеждане на обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи в две части;
Провеждане на обучение за работа с пространствени данни и употребата им при мониторинга на териториалното развитие за участници от НПО;
Провеждане на обучение за създаване и работа с уеб-базирана ГИС платформа;
Интегриране на норвежки опит и експертиза в сферата на ползване на ГИС и гражданско застъпничество и мониторинг за политики за устойчиво, природо-съобразно развитие. Участието на Норвежката агенция по околната среда ще осигури трансфер на експертиза в концепцията за предоставяне на пространствени данни чрез уеб услуги и в провеждане на обученията и ще спомогне за намаляване на неравенството между България и Норвегия в общественото ползването на ГИС данни за мониторинг и застъпничество за политики за устойчиво развитие.

Програмата за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Тя е на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата предоставя финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България, и има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната.
 
Тематичната област на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014г. в която попада проекта е „Изграждане капацитет за неправителствени организации (НПО)“,а тематичният приоритет е „Развитие на застъпническата роля на НПО и капацитета им за мониторинг“
 
Оператор на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България е Институт „Отворено общество“ – София (ИОО - София) в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). И двата партньора са независими неправителствени организации с опит в управлението на програми за предоставяне на безвъзмездно финансиране в тематичните области на Програмата.