logo bg

Теория и модули от Обучение за работа с пространствени данни и употребата им при мониторинга на териториалното развитие за участници от НПО 3-5.11.2014 г.

Всички материали от обученията, предоставени в този раздел са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на докумените се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тези документи отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Теория


Модул 1


Модул 2


Модул 3


Модул 4


Модул 5