logo bg

Новини

Проект ГИС добива популярност на европейско ниво чрез бюлетина на ЕUROGEO

31.03.2015 г.
Проект ГИС добива популярност на европейско ниво чрез бюлетина на ЕUROGEO
С радост искаме да споделим, че информация за Проект ГИС „Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа“  и изградената по проекта ГИС платформа е включена във февруарското издание на информационния бюлетин на ЕUROGEO – Европейската асоциация на географите  (http://www.eurogeography.eu)
 
Една от целите на Асоциацията е да популяризират добри практики от областта на географията, ориентирани към подобряване на осведомеността на европейските граждани и осигуряване на информация за по-добро и аргументирано вземане на решения.

Включването на информация за проекта и ГИС платформата на БФБ е поредното признание за важността и успеха на поетия от нас път – споделяне на пространствената информация на БФБ с цел подобряване на гражданската осведоменост и подобряване на възможностите за мониторинг и застъпничество не само на национално, но и на европейско ниво. Предоставяне на информация за проекта и ГИС платформата и достигането й до максимално голям кръг от хора е най-голямото признание за успеха на постигнатото от екипа на проекта.
 
 За да видите бюлетина, моля натиснете тук
Изпълнението на проект “Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.  http://www.ngogrants.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.