logo bg

Новини

Проект „ГИС: Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа“ ще бъде представен по време на събитието за честване на Световния ГИС деня в България

17.11.2014 г.
Проект „ГИС: Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа“ ще бъде представен по време на събитието за честване на Световния ГИС деня в България
Всяка година през ноември светът отбелязва Световния ден на Географските информационни системи. Събитието има за цел да популяризира геопространствените технологии  и да  предостави възможност за обмяна на опит и споделяне на постиженията и развитието в сферата на ГИС.

Тазгодишното тържествено откриване на честването на Световния ГИС Ден 2014  в България ще бъде  на 19-ти ноември, от 10.00 часа в хотел Шератон, София. Официален организатор е „ЕСРИ България”, а партньори са: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Националното сдружение на общините в Република България, Фондация за реформа в местното самоуправление, Българският съвет за устойчиво развитие, Съюз на архитектите в България, Българска асоциация по водите, Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българска академия на науките, УАСГ, Българска картографска асоциация, „Зелени Балкани“, Съюз на учените в България, БАГИС. Медиен партньор е „Строителство Градът“.

По време на програмата, включваща представяне на новостите в ГИС, актуални ГИС проекти и представяне на съвременни академични ГИС разработки ще бъде представен и проектът на Българска Фондация Биоразнообразие  BG05/586 „ГИС: Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Представянето ще включва както целите и дейностите по проекта, така и  напредъка по изграждането на иновативната уеб-базирана ГИС платформа, която ще предоставя услуги за ползване на пространствените данни на Българска фондация Биоразнообразие. Популяризирането на предназначената за ползване от гражданското общество платформа цели тя да се превърне в стимул и модел на средство за бързо и ефективно споделяне на пространствена информация, който да бъде приложен и от други НПО и институции като по този начин допринесе за улесняване на обмена на информация знания и добри практики между НПО, институции и широката общественост.

Повече информация за проекта може да бъде намерена на: www.gis.biodiversity.bg

Проект BG05/586 „Повишаване на капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите“ е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и е изпълняван в партньорство с Норвежката агенция по околна среда. Повече информация за проекта и за Програмата може да намерите на: www.gis.biodiversity.bg и www.ngogrants.bg

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“