logo bg

Презентации

Всички материали от обученията, предоставени в този раздел са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на докумените се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тези документи отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи - част 1. 28-30.04.2014


Програма обучение 1 - част 1 28-30.04.2014 163 Kb (pdf) свали

28.04.2014 - Ден 1 - Увод в Биоразнообразието


Въведение в обучение 1 - част 1 228 Kb (pdf) свали
Биоразнообразието в България 4 Mb (pdf) свали
Основни понятия в опазването на околната среда 2 Mb (pdf) свали
Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие 1 Mb (pdf) свали
Заплахи за биоразнообразието и Целите от Аичи, разгледани от норвежка гледна точка 332 Kb (pdf) свали

29.04.2014 - Ден 2 - Граждански мониторинг


Закони за природата 818 Kb (pdf) свали
Инкорпориране на стратегии за опазване на биологичното разнообразие и екосистемите, управление на защитени територии и създаване на политики 351 Kb (pdf) свали
Онлайн примери за мониторинг в Норвегия 334 Kb (pdf) свали
Въведение в работата и отговорностите на институциите и възможности за гражданско участие 1 Mb (pdf) свали

30.04.2014 - Ден 3 - Застъпничество и кампании


ГИС и природозащита 3 Mb (pdf) свали
Планиране на кампания 229 Kb (pdf) свали
Планиране на кампания на базата на налична и достъпна информация - пример от Норвегия 330 Kb (pdf) свали
Създаване на партньорства и мрежи за целите на застъпническа кампания 1 Mb (pdf) свали
Застъпничество и лобиране; Основни стъпки в застъпническата кампания 340 Kb (pdf) свали

Обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи - част 2. 08-10.10.2014


Програма обучение 1 - част 2, 08-10.10.2014 147 Kb (pdf) свали

Презентации от Обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи - част 2. 8-10.10.2014


1. Въведение ГИС 3 Mb (pdf) свали
2. ГИС с отворен код 532 Kb (pdf) свали