logo bg

Практически задачи

Всички материали от обученията, предоставени в този раздел са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на докумените се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тези документи отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи - част 1. 28-30.04.2014


Практическа задача 1. Заплахи за биоразнообразие и причини - пример от България 531 Kb (pdf) свали
Практическа задача 1. Заплахи за биоразнообразието ипричини - пример от Норвегия 257 Kb (pdf) свали
Практическа задача 2. Екосистемни услуги 463 Kb (pdf) свали
Практическа задача 3. Идентифициране на засегнатото природозащитно законодателство - пример 1 384 Kb (pdf) свали
Практическа задача 3. Идентифициране на засегнатото природозащитно законодателство - пример 2 514 Kb (pdf) свали
Практическа задача 3. Идентифициране на засегнатото природозащитно законодателство - пример 3 268 Kb (pdf) свали
Практическа задача 3. Идентифициране на засегнатото природозащитно законодателство - пример 4 284 Kb (pdf) свали
Практическа задача 4. Гражданско участие 270 Kb (pdf) свали
Практическа задача 5. Кампания - Природен парк „Странджа“ 398 Kb (pdf) свали
Практическа задача 5. Кампания - Изграждане на ваканционно селище Black sea Gargens, Карадере 300 Kb (pdf) свали

Обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи - част 2. 08-10.10.2014


1. Практическа задача терен 145 Kb (pdf) свали