logo bg

Материали

Всички материали, предоставени в този раздел са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на докумените се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тези документи отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Достъп до пространствена информация. Права и ползи от споделянето на пространствени данни


Достъп до пространствена информация. Права и ползи от споделянето на пространствени данни 2 Mb (pdf) свали

Презентации от обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи - част 1. 28-30.04.2014


1. Въведение в обучение 1 - част 1 405 Kb (pdf) свали
3. Биоразнообразието в България 4 Mb (pdf) свали
2. Основни понятия в опазването на околната среда 2 Mb (pdf) свали
4. Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие 1 Mb (pdf) свали
5.Заплахи за биоразнообразието и Целите от Аичи, разгледани от норвежка гледна точка 514 Kb (pdf) свали
6. Закони за природата 1007 Kb (pdf) свали
7. Въведение в работата и отговорностите на институциите и възможности за гражданско участие 1013 Kb (pdf) свали
8. Значение на биоразнообразието за човека - новрежка гледна точка 495 Kb (pdf) свали
9. Инкорпориране на стратегии за опазване на биологичното разнообразие и екосистемите, управление на защитени територии и създаване на политики 502 Kb (pdf) свали
10. Онлайн примери за мониторинг в Норвегия 485 Kb (pdf) свали
11. ГИС и природозащита 3 Mb (pdf) свали
12. Планиране на кампания 393 Kb (pdf) свали
13. Планиране на кампания на базата на налична и достъпна информация - пример от Норвегия 481 Kb (pdf) свали
14. Създаване на партньорства и мрежи за целите на застъпническа кампания 1 Mb (pdf) свали
15. Застъпничество и лобиране; Основни стъпки в застъпническата кампания 498 Kb (pdf) свали

Практически упражнения от обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи- част 1. 28-30.04. 2014


Практическа задача 1. Заплахи за биоразнообразие и причини - пример от България 693 Kb (pdf) свали
Практическа задача 1. Заплахи за биоразнообразието ипричини - пример от Норвегия 421 Kb (pdf) свали
Практическа задача 2. Екосистемни услуги 624 Kb (pdf) свали
Практическа задача 3. Идентифициране на засегнатото природозащитно законодателство - пример 1 546 Kb (pdf) свали
Практическа задача 3. Идентифициране на засегнатото природозащитно законодателство - пример 2 676 Kb (pdf) свали
Практическа задача 3. Идентифициране на засегнатото природозащитно законодателство - пример 3 431 Kb (pdf) свали
Практическа задача 3. Идентифициране на засегнатото природозащитно законодателство - пример 4 446 Kb (pdf) свали
Практическа задача 4. Гражданско участие 433 Kb (pdf) свали
Практическа задача 5. Кампания - Природен парк „Странджа“ 560 Kb (pdf) свали
Практическа задача 5. Кампания - Изграждане на ваканционно селище Black sea Gargens, Карадере 461 Kb (pdf) свали

Презентации от Обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи - част 2. 8-10.10.2014


1.Въведение ГИС 3 Mb (pdf) свали
2.ГИС с отворен код 684 Kb (pdf) свали

Практически упражнения от обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи- част 2. 8-10.10. 2014


1. Практическа задача за работа на терен 312 Kb (pdf) свали